Vår ledarskapsutbildning Inner Growth Management i Stockholm, utveckla ditt ledarskap med Minds Unlimited

Vår ledarskapsutbildning Inner Growth är en utbildning i flera steg som genom ökad inre medvetenhet ger större insikter om gruppdynamik samt nya verktyg för att styra en organisation som befinner sig i ständig utveckling. Vår utbildning hålls i vackra lokaler på Tegnérgatan 12 i Stockholm, välkommen på en av våra introduktionsseminarier i ledarskap.

Vår ledarskapsutbildning är utvecklad utifrån hjärnforskning och baserad på mer än 30 års forskning om mindfulness och emotionell intelligens. Träning i mindfulness och emotionell intelligens blir allt vanligare i organisationer där den mänskliga förmågan är avgörande för verksamhetens framgång. Modern hjärnforskning visar att hjärnan går att träna på ett sätt som gynnar både den enskilda ledaren och verksamheten som helhet.Ledarskapsutbildning Stockholm Omvärlden förändras allt snabbare och blir allt mer komplex. Detta skapar ett samhälle med ständiga utmaningar som ställer allt högre krav på den egna förmågan att hantera både sin inre och yttre miljö. För att en ledare ska kunna möta vår tids utmaningar med kvalitativa och hållbara resultat behövs det ett tydligt och väl förankrat inre och yttre ledarskap. Genom träning i mindfulnessbaserad emotionell intelligens utvecklar du en djup kompetens som ger dig förutsättningarna till att utveckla dessa förmågor.

“Medvetet ledarskap är nästa steg”

Gunnar Michanek, Founder på Minds Unlimited om medvetet ledarskap

Ledarskapsutbildningen Inner Growth Management, Stockholm

Inner Growth Management – ledarskapsutbildning i mindfulnessbaserad emotionell intelligens Vi är experter på medvetenhetsträning för ledare. Våra metoder – mindfulness och emotionell intelligens – är evidensbaserade, väl beprövade och dokumenterade i forskningsstudier sedan 70-talet. Minds Unlimited är dessutom ett av de första företagen i världen som är certifierade på det internationella ledarskapsprogrammet ”Search Inside Yourself”, som är utvecklad på Google. Metoden, som också kallas ”Den oväntade vägen till framgång”, är baserad på just mindfulness och emotionell intelligens. Minds Unlimited utvecklar företagets viktigaste resurs – människors medvetenhet! Medvetenhetsträning blir allt vanligare i organisationer där den mänskliga förmågan är avgörande för verksamhetens framgång. Modern hjärnforskning visar att hjärnan går att träna på ett sätt som gynnar både den enskilda individen och verksamhetens tillväxt och kultur. Vårt träningsprogram är utvecklat både utifrån denna hjärnforskning och över 30 års forskning på mindfulness och emotionell intelligens tillsammans med vår kompetens inom ledarskap, organisationsutveckling och beteendevetenskap. Vi erbjuder unika program som är ett skarpt och bestående verktyg att få verksamheten att växa inifrån på individ-, grupp- och organisatorisk nivå. Det är den oväntade vägen till framgång.

Ledarskapsutbildning i Stockholm Grow your business from the inside

Några citat från våra kunder:

”Jag ser satsningen på mindfulness och emotionell intelligens som ett sätt att skapa nödvändig tillit inom företaget för att alla ska kunna komma till sin fulla rätt på arbetet för både bolagets och individens bästa. Det handlar om hur vi mår, om arbetsplatskulturen och hur man leder och driver ett företag.” Torbjörn Eriksson, vinnare av Chefgalans pris ”

Årets Hälsofrämjande chef” 2016, VD Tenant & Partner Stockholm 

 

”Det här är något som varje klok och affärsinriktad ledare måste ta i beaktande nu och i framtiden. För ett hållbart företagande finns inget annat val. Tiden att frigöra talanger genom att pressa, stressa och använda chefsmakt är förbi – det är ett kortsiktigt och dränerande sätt att leda företag. Tiden för självledarskap, personligt ansvarstagande och kärleksfull ledning av andra är det enda rätta sättet att få människor att må bra och därmed göra bra. Här har Minds Unlimited helt klart verktygen för att lyckas.”

Sunniva Fallan Röd, VD Yasuragi, Stockholm

”Du får med dig en ovärderlig gåva från kursen; lärdomen att lyssna inåt när du står inför ett viktigt val. Denna kunskap har jag med mig varje dag, såväl privat som i arbetslivet.”

Amanda Undin, deltagare Öppen ledarutbildning 2015/16 Stockholm

Vi genomför både öppna ledarskapsutbildningar och företagsanpassade utbildningar.

Genom våra utbildningsprogram tränar vi nya förmågor som på sikt kan leda till varaktiga förändringar och nya beteendemönster både i ledning och bland medarbetare, nu kan du utveckla ditt ledarskap i Stockholm med vårt ledarprogram Inner Growth. Förändring som skapar mervärde för företaget, större motivation och minskad stress. Vi ser det som en mission att påverka den sociala arbetsmiljön och ge förutsättningar för bättre hållbarhet, ansvarsfullhet och kärleksfullhet. Det känns fantastiskt för var och en av oss varje gång vi ser de positiva förändringarna bland våra kursdeltagare. Vi vet att det fungerar och vi vet också att förändringen bör ske på alla nivåer inom företaget för att nå bästa resultat. Och det börjar med ledarna. Nedan beskrivning gäller vårt öppna ledarskapsprogram. Våra verktyg Medvetenhetsträning leder till bättre beslut i varje situation för verksamhetens bästa Problemlösningar som är mer eller mindre omedvetna inriktar sig ofta på symptom eftersom de är enkla att identifiera, t ex samarbets- eller stressproblem. Med en högre grad av medvetenhet ser man de underliggande orsakerna och hittar lösningar som ger långsiktiga förbättringar och mer hållbara lösningar. Detta har konsekvenser både för hur vi lever våra liv och för hur vi leder organisationer.

”You cannot solve a problem from the same level of consciousness that created it. You must learn to see the world anew.” – Albert Einstein

Ledarskap i Stockholm Einstein citat Upplevelsebaserad ledarskapsutbildning Medvetenhetsträning genom mindfulness och emotionell intelligens är ett nytt (fast samtidigt mycket gammalt) sätt att tänka och en träningsform väl förankrat i modern forskning om vår hjärna och prestation. Det handlar om att träna hjärnan och att blir mer medvetet närvarande i sig själv. Det här har mänskligheten känt till i 1000-tals år. Nu har neuroforskningen hunnit ikapp och kan bevisa det. Många av dagens ledare har en gedigen teoretisk utbildning i ledarskap och organisationsteori. Hållbart och autentiskt ledarskap kräver dock en inre kvalitet som bara kan förvärvas genom själv- upplevelse och ökad medvetenhet, vilket vårt program bygger på. Arbetsmiljöverkets nya föreskrift ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4) ställer krav på arbetsgivarna och ledarna. Vi ser det som en stor möjlighet. Inte bara för balanserad och hållbar företagskultur utan även för en positiv verksamhetsutveckling. Arbetsmiljön och verksamhetens utveckling är direkt kopplad till att ledarna inte bara är mentalt starka utan även emotionellt mer balanserade, empatiska och självreglerande. Vår utbildning tar ledare till en ökad inre medvetenhet. Vi ger nyckeln till helt nya ledarskapsförmågor. Med dessa kan ledarna nå ut med kraft och med passion motivera medarbetare, anta utmaningar och finna kreativa lösningar.

Forskningsresultat på vår ledarutbildning

Vetenskapliga artiklar och evidens av våra metoder Resultaten av de absolut senaste studier på ledarskap inom mindfulness och emotionell intelligens kom juni 2016. Fil dr och forskaren Christin Mellner på Stockholms Universitet har först gjort en pilotstudie och sedan följt en grupp på 20 ledare på Ericsson genom vårt program. Vi är stolta över att båda studierna visar signifikanta resultat i ledarnas förmåga till:

 • ökad självmedkänsla (”self-compassion”)
 • autentiskt ledarskap och transparens
 • ökad livsbalans/kunna stänga av jobbet på fritiden
 • ökat välbefinnande (känsla av meningsfullhet)
 • bättre sömn, vakenhet och hälsa
 • att inte gå i reaktion

Det finns enormt många forskningsstudier som är gjorda internationellt på betydligt fler områden bl a fokus, effektivitet, produktivitet, samarbete och empati. Över 1 000 vetenskapliga studier per år har kommit ut de senaste åren. Se Bilaga 1 nedan för fler exempel på dokumenterade effekter.

Mål och resultat

Vi lämnar resultatgaranti!

Om deltagaren har följt vårt program och ändå inte har förbättrat minst sex av dessa tolv förmågor ger vi tillbaka kursavgiften:

 1. Ökad medvetenhet om tankar, känslor och sinnesstämningar.
 2. Bättre koncentrationsförmåga och fokus.
 3. Minskad tankspriddhet och automatiska beteenden.
 4. Bättre stresstålighet.
 5. Mer välgrundade beslut.
 6. Ökad autenticitet, transparens och tillit mellan kollegor.
 7. Ökad medvetenhet vid interaktion med andra.
 8. Mer proaktivt agerande i arbetssituationer.
 9. Bättre självstyrning och ansvarstagande.
 10. Större öppenhet till förändringar.
 11. Bättre kommunikationsförmåga (samarbete, kundrelationer/förhandlingar/medarbetarsamtal).
 12. Högre produktivitet och mer arbetsglädje.

Vårt erbjudande för ledarskapsprogrammet Inner Growth Management, två faser:

 1. The Gap
 2. The Connection, The Gap kan köpas separat.

Efter fas 2 så kan du fortsätta utforska dig själv med nästa fas – The Expansion.

Fas I av vår ledarskapsutbildning, Stockholm: The Gap

Lärarledd del:

 • Initial mätning/självskattning
 • Två intensivdagar på kursgård med hos respektive deltagare.
 • Övernattning.
 • 2 h./vecka, under 8 veckor varav en är en halvdag.
 • Individuellt mentorsamtal med varje deltagare.

Syfte och målsättning The Gap, kunskap om sig själv i relation till sig själv. Förmågan att:

 • Själv kunna försätta sig i avslappning.
 • Observera, hantera och ta ansvar för sina egna känslor/tankar/reaktionsmönster.
 • Hantera stress på ett bättre sätt och försätta sig i ett expansivt tillstånd så att var och en aktivt kan välja ett expansivt förhållningssätt i alla sina roller.
 • Stresshantering
 • Självkännedom
 • Fokus vs. koncentration
 • Intention
 • Självmedkänsla (”Self-Compassion”)
 • Avslutande mätning/självskattning hos respektive deltagare.
 • Avstämning med uppdragsgivare.

Icke lärarledd del mellan passen:

 • Googles bok om ledarskap “Search Inside Yourself” • Träning via vår app, internet och filmer.
 • Hemuppgifter/”journaling”. • Extra kurs- och fördjupningsmaterial.
 • ”Conscious working”
 • Autopilot vs. impulskontroll
 • Harmoni/balans
 • Självreglering
 • Självtillit

Lärarledda tillfällen en gång/vecka under åtta veckor

 • Stress- och avslappningsövningar.
 • Medvetenhetsövningar – för eget ansvarstagande i ledarskapet.
 • Arbetsuppgifts- och ledarskapsanpassade medvetenhets- och uppmärksamhetsövningar.
 • Arbete med de nio mindfulnessattityderna.

Två intensivdagar och individuella samtal

 • Under intensivdagarna fördjupas träningen och förmågorna väsentligt. Deltagarna får möjlig-het att möta ytterligare autentiska nivåer och ytterligare reflektera på sitt inre ledarskap och sig själva.
 • Det individuella samtalet är ett stöd för att integrera träningen i vardagen och för att enskilt låta varje deltagare uttrycka sig mer fritt än vad som kanske är möjligt i gruppen.

Icke-lärarledd del Förutom lärarledda tillfällen har vi verktyg för egen tillämpning mellan och efter kurserna. Syftet med verktygen är att effekten ska bestå under lång tid. Om träningen tillämpas i vardagen kan effekten vara varaktig. Under hela fasen tillhandahåller vi digitalt stöd och egenstudier genom:

 • Googles bok ”Search Inside Yourself” samt kursmaterial, fakta om t ex stress, forskningsartiklar etc.
 • Medvetenhets- och uppmärksamhets- övningar på film för övning hemma.
 • App med övningar och påminnelser att träna.
 • Träning av de nio attityderna i ledarskap.
 • Tillgång till mer litteratur och filmer för de som är vidare intresserade.

 

Upplägg fas II – The Connection: Lärarledd del:

 • 1-2 månader efter fas I.
 • Initial mätning/självskattning hos respektive deltagare.
 • 2 h./vecka, under 8 veckor varav en är en halvdag.

Lärarledda tillfällen:

 • Fördjupning och repetition av fas I.
 • Samarbeten och relation.
 • Utforskande av emotionell intelligens.
 • Fördjupande medvetandeträning.
 • Förståelse för den egna påverkan på omgivningen lyssnande, ej styras av reaktioner/irritation.
 • Svåra samtal samt lyssna på andra utan att avbryta, utan att lägga sig i. Bibehåll lugn och reflektionsförmåga, trots turbulent omgivning och andras reaktioner.
 • Mötesträning.
 • Träning i sitt förhållningssätt till omvärldsförändringar.
 • Utforskande av holistiskt förhållningssätt och social intelligens.
 • Fördjupande medvetandeträning.
 • Självtrygghet. Tillit. Självmedvetenhet. Tålamod.
 • Oroshantering. Identifiera och kunna vara med obehagliga reaktioner inom sig själv.

Två intensivdagar och individuella samtal

 • Under de två intensivdagarna fördjupas träningen och förmågorna väsentligt och mer fokus går till emotionell- och social intelligens. Deltagarna får möjlighet att möta ytterligare autentiska nivåer i sitt möte med andra.
 • Det individuella samtalet är ett stöd för att integrera träningen i vardagen och för att enskilt låta varje deltagare uttrycka sig mer fritt än vad som kanske är möjligt i gruppen.

Icke-lärarledd del: Samma som fas I. Lärarledd del:

 • Två intensivdagar på kursgård med övernattning.
 • Individuellt mentorsamtal.

Icke lärarledd del mellan passen:

 • Träning via vår app, internet och filmer. • Extra kurs- och fördjupningsmaterial.
 • Hemuppgifter/”journaling”

Syfte och målsättning med ledarskapsutbildningen:

Kunskap om mig själv i relation till andra och mitt bidrag till helheten i företaget och omvärlden.. Förmågan att:

 • Vara medveten om hur man påverkar andra.
 • Lyssna utan att lägga sig i och döma.
 • Kunna stanna med sig själv utan att bli för påverkad av andra.
 • Stanna med sig själv och inte fly eller reagera vid obehagliga eller utmanande situationer. se konsekvenser av individens agerande kopplat till företagets större/längre målbild.
 • Se möjligheter och nya vägar kopplat till större målbild.
 • Göra prioriteringar och bedömningar baserade på en bild som är större än sin egen.
 • Relationsförståelse
 • Bekräftelsebehov
 • Konflikt- och kritikhantering
 • Autentisk kommunikation
 • Samarbetsförmåga
 • Reaktioner/projektioner
 • Empati
 • Initiativ/engagemang
 • Gränssättning
 • Medvetna möte
 • Tillit
 • Begränsningar och motstånd
 • Självklart ledarskap
 • Gruppdynamik
 • Delaktighet/samhörighet
 • Vision/innovationsförmåga
 • Klarsynthet/intution/beslutsförmåga
 • Förändringsbenägenhet
 • Influens vs. manipulation
 • Värdegrundsstyrning
 • Integritet/autenticitet
 • Altruism
 • Compassion/ödmjukhet

 

Upplägg:

Antal deltagare: Max 18 personer.

Investering Inner Growth Management: 45 000 kr/person

The Gap kan köpas separat: 22 500 kr/person

Betalningsvillkor Alla priser är exkl. lagstadgad moms.

Faktura för utbildningen skickas i samband med bokning. Fakturan ska betalas senast på angivet för- fallodatum. Efter förfallodatum debiteras påminnelseavgift och eventuell inkassokostnad enligt lag. In- vändningar mot fakturan ska göras inom åtta dagar. Anmärkningar gjorda efter åtta dagar godkänns inte. Självkostnadspris för kost och logi för intensivdagarna tillkommer. Vid avbokning av intensivdagar senare än 14 dagar innan återbetalas ej denna kostnad.

Mat och lokaler

 • Frukost ingår vid alla kurstillfällen.
 • Löpande kurstillfällen hålls i Minds Unlimited ́s lokaler på Tegnérgatan 12.
 • De individuella samtalen sker på Tegnérgatan 12.
 • Intensivdagarna med övernattning förläggs på kursgård utanför Stockholm.

För att utbildningen ska nå bästa effekt bör du delta vid så många kurstillfällen som möjligt och även gärna träna på egen hand mellan kurstillfällena med vårt digitala stöd.

Fördelarna med Minds Unlimited som leverantör

Våra program är byggda utifrån vår breda och mångåriga kompetens inom mindfulness, personlig ut- veckling, emotionell intelligens, meditation och terapeutiskt arbete. Alla har också lång erfarenhet från näringslivet, ledarskap, organisationsutveckling och beteendevetenskap, vilket är en unik kombination.

 • Vi är ett av få certifierade företag i Googles program ”Search Inside Yourself” i världen och kan därmed garantera att tillhandahålla det senaste inom kopplingen neuroforskning och träning av mindfulness och emotionell intelligens.
 • Vi är en av Sveriges största utbildare av Diplomerade Mindfulnessinstruktörer.
 • Av de ca 400 instruktörer som vi utbildat har vi valt ut 20 stycken som gått igenom vårt certifieringsprogram. Vi är därför en kvalitetssäkrad leverantör för er organisation.

Vi har lång och bred erfarenhet av medvetenhetsträning av ledare och medarbetare.

 • Våra skräddarsydda digitala övningar ger stöd åt träningen och ger dig möjlighet att träna när du vill. Vårt kursmaterial har professionell kvalitet och uppdateras regelbundet i takt med nya forskningsrön.
 • För varje grupp ledare som går vårt ledarskapsprogram så sponsrar vi en rektor eller annan ledare som arbetare med ungdomar till att bli Mindfulnessinstruktör. Vi kallar det ”the Ripple Effect Project.

Referenser

Mindfulness och emotionell intelligens sprider sig som en löpeld i västvärlden då effekterna visat sig vara mycket stora för både framgångar i arbetslivet och i privatlivet. Internationellt satsar företag som Google, Apple, eBay, Linked-In, NASA och SAP (för att bara nämna några) på mindfulness. I Sverige har vi bl a arbetat med Sveriges Riksdag, Ericsson, PwC, SEB Trygg Liv, OX2, Tenant & Partners, RnB, Arval, Vasakronan, Ekobrottsmyndigheten, Centigo, Liber, East Capital, Yasuragi, Job Zone, Evidence Strategy m fl. Tillsammans med VD:ar och styrelsemedlemmar från olika branscher håller vi även öppna ledarskapsprogram där hundratals ledare hittills deltagit bl a från Riksbanken, Paradox, Epicenter, Quesada, Diagio, Northzone, 3, Kicks m fl. Vi vill också passa på att nämna två andra stora satsningar som gjorts internationellt: – Under World Economic Forum i Davos befästes “Mindful Leadership” och förmågan att skapa tillit som avgörande faktorer för fortsatt framgång och hållbarhet inom både näringsliv, politik, förbättrad psykisk hälsa, miljö, fredsarbete och integration både 2013, 2015 och 2016. Vi är glada att kunna erbjuda denna utbildning! Vi ser fram emot att få bidra till större ökad medvetenhet och närvaro hos dig som ledare så att du kan få ett än mer klarsynt och hälsosamt arbetssätt, mer fokus, bra samarbeten och arbetsglädje! Mao än mer lycka, tillit och framgång…

Bilaga 1

Exempel på andra dokumenterade effekter av mindfulness- och medvetenhetsträning

 • 60% ökad empati – ökad inkänning och lyssnande.1
 • 26% förbättrad fokus och koncentration.2 Case studies visar 88% förbättring. 3
 • 65% högre produktivitet. 3, 5
 • Uppmärksamhet vid möten/konferenser ökar från 31% närvaro till 75%.6
 • Upp till 30% bättre förmåga att hantera stress.4 Case studies visar upp till 59% förbättring. 5
 • 76% förbättring av relationerna på jobbet. 3
 • 40% ökad samarbetsförmåga på jobbet.3
 • Upp till 40% minskad irritation. 4
 • Upp till 35% förbättrad sömn. 7
 • Studier av spegelneuroner i hjärnan visar att vi tydligt påverkar andra med såväl medvetet som omedvetet beteende. 8
 • Nedstämdhet, oro och ångest kan förbättras med upp till 60%. 9
 • Humörsvängningar minskar med upp till 50%. 7
 • Immunsystemet kan förbättras. Risken att få influensa minskar med upp till 67%. 4
 • Blodtryck minskar till hälsosamma nivåer. 4
 • Kromosomer/celler påverkas av våra tankar och känslor.10
 • Hjärnans plasticitet och sätt att arbeta påverkas positivt. 11
 • Hjärnans centra för arbetsminne och inlärning växer.12

Källor av ovan effekter

 1. University of California: Dr. Daniel Goleman ”Destructive Emotions”
 2. University of Massachusetts Medical School, Center for Mindfulness
 3. Head of Risk Management, IF Insurance: Halldor Machholm
 4. Psychosomatic Medicine 2003: ”Alterations in Brain and Immune Function Produced by Mindfulness Meditation”, Richard J. Davidson. PhD, et. al. University of California
 5. Stanford University; ”Cognitive control in media multitaskers”, Eyal Ophir et. al. publicerad i NeuroImage, augusti 2009
 6. Cultivating Leadership Presence through Mindfulness and Mindful Leadership@Work 2010 Janice L. Marturano
 7. International Journal on Behavioural Medicine 2005: Dr. Linda Carlson ”Impact of Mindfulness Based Stress Reduction on Sleep, Mood, stress and Fatigue Symptom”
 8. G. Di Pellegrino, L. Fadiga, L. Fogassi, V. Gallese, & G. Rizzolatti (1992). Understanding motor events: a neurophysiological study. Experimental Brain Research
 9. Am J Psychiatry (1992) 149:936-943
 10. Elisabeth Blackburn, Nobelpristagare i medicin 2009, och Elissa Epel, Associate Professor, Department of Psychiatry University of California, San Fransisco.
 11. University of Pennsylvania: Dr. Michael Baime clinical associate professor of medicine
 12. ”Fitness for the brain”, MGH and Giessen University, Germany: Britta Hölzel, PhD

 

 

Vi avslutar med 10 anledningar till att gå en ledarskapsutbildning med oss i Stockholm

 

1. Ledarskapsutbildningen bidrar till att utveckla visdom och att skapa en medvetenhet hos dig som ledare

Du lär dig tekniker för att omvärdera din syn på världen så du kan se utmaningar ur ett nytt perspektiv. När du tar till dig dessa tekniker så får du en klarhet i svåra situationer vilket främjar din medvetenhet och du utvecklar visdom, detta leder i sin tur till att du kan utöva ett tydligare, mer engagerande och hållbart ledarskap.

2. Utbildningen ger dig möjlighet att lyckas

Tror du att människor föds till ledare? Tänk igen. Vårt ledarskapsprogram lär ut tekniker som gör att vi alla har en möjlighet att bli bra ledare.

3. Vår ledarutbildning lär dig värdefulla färdigheter

Ledarskapsutbildningen lär dig de färdigheter du behöver för att utöva ett effektivt ledarskap och att leda människor genom engagemang och glädje.

4. Vi tränar upp din själviakttagelse

Innan du börjar vår kurs får du själv göra en självskattning av hur du normalt reagerar på händelser i ditt yrkesliv.  Under kursen gång arbetar vi mycket med att utveckla förmågan till själviakttagelse, utifrån detta kan vi förändra invanda negativa beteenden som sätter oss i situationer vi inte trivs i. Du får chansen att lära känna dig själv bättre, utforska din motivation för att leda samt testa ditt självförtroende, din känslomässiga intelligens och andra kvaliteter som behövs för att bli en bra ledare. Efter avslutad kurs får du återigen göra en självskattning och jämföra resultatet och de skillnader som uppstått efter genomförd kurs, för många blir detta en riktig ögonöppnare då de tydligt får se den förändring som ledarskapsutbildningen bidragit till.

5. Du lär dig av andra ledare

Eftersom vår kurs enbart riktar sig till personer i ledarskapsposition så kommer du lära dig mycket av dina kurskamrater och samtidigt bygga ovärderliga nätverk och stödsystem för framtiden.

6. Vi hjälper dig att leda på nästa nivå

De flesta entreprenörer eller företagsledare har aldrig tagit en ledarskapskurs.  Detta kan leda till att man inte har en klar uppfattning om vart man vill. Det kanske finns expansionsmöjligheter där ute som du inte har övervägt? Nästa steg handlar om utveckling och vart du vill nå.

7. Vi hjälper dig att klargöra din vision

Framgångsrika ledare har en tydlig och hälsosam syn på vad de vill uppnå. Vår utbildning ger dig möjligheten att gå utanför ditt dagliga ansvar på arbetet och se din organisation i ett annat ljus. Genom detta utifrånperspektiv kan du få nya insikter och klargöra din organisatoriska vision. Du lär dig även att kommunicera din vision så att du verkligen kan motivera dina medarbetare.

8. Vi lär dig hur du leder människor

En stor del av vår ledarskapsutbildning handlar om att undervisa våra kursdeltagare hur man på bästa sätt leder människor. I dagens värld med platta organisationer behöver vi empatiska ledare som har förmågan att motivera och engagera sina medarbetare.

9. Vi lär dig emotionell intelligens och mindfulness

En stor del av vår träning bygger på Googles egna och mest eftertraktade program “Search Inside Yourself”. I detta program ingår Emotionell intelligens och Mindfulness som viktiga grundstenar för att utveckla ett ledarskap inifrån och ut.

10. Vi hjälper dig att undvika vanliga misstag

Ledarskapsutbildningen kommer att lära dig hur du undviker de största fällorna som ledare. Vi hjälper dig helt enkelt att lyckas i din roll genom att förhindra dig från att ramla ned i de gropar som så många andra har gjort.

Frågor och svar om vår ledarskapsutbildning

 • F: Vad är det för skillnad på er ledarskapsutbildning och UGL?
 • S: UGL bygger på Försvarshögskolans utbildning för ledare, vår ledarutbildning fokuserar mer på mjuka värden, empati och mindfulness för att skapa harmoniska ledare.
 • F: Kan ledarskapskursen The Gap köpas separat?
 • S: Ja du kan först gå The Gap och sedan välja att gå The Connection vid senare tillfälle.

Ytterligare resurser:

Minds Unlimited ledarskapsutbildning på Utbildning.se

Google Search inside yourself

Ledarskap och vikten av emotionell intelligens

Ted talks om ledarskap

Wikipedia om Ledarskapsutbildning

 

Minds Unlimited

Tegnérgatan 12

113 58 Stockholm

Tel: 08-653 54 00