Vår ledarskapsutbildning Inner Growth Management

Vår ledarskapsutbildning Inner Growth är en utbildning i flera steg som genom ökad inre medvetenhet ger större insikter om gruppdynamik samt nya verktyg för att styra en organisation som befinner sig i ständig utveckling.

Vår ledarskapsutbildning är utvecklad utifrån hjärnforskning och baserad på mer än 30 års forskning om mindfulness och emotionell intelligens.

Träning i mindfulness och emotionell intelligens blir allt vanligare i organisationer där den mänskliga förmågan är avgörande för verksamhetens framgång.

Modern hjärnforskning visar att hjärnan går att träna på ett sätt som gynnar både den enskilda ledaren och verksamheten som helhet.

Omvärlden förändras allt snabbare och blir allt mer komplex. Detta skapar ett samhälle med ständiga utmaningar som ställer allt högre krav på den egna förmågan att hantera både sin inre och yttre miljö. För att en ledare ska kunna möta vår tids utmaningar med kvalitativa och hållbara resultat behövs det ett tydligt och väl förankrat inre och yttre ledarskap.

Genom träning i mindfulnessbaserad emotionell intelligens utvecklar du en djup kompetens som ger dig förutsättningarna till att utveckla dessa förmågor.

 

”Medvetet ledarskap är nästa steg”

Gunnar Michanek, Founder på Minds Unlimited om medvetet ledarskap

1. Ledarskapsutbildningen bidrar till att utveckla visdom och att skapa en medvetenhet hos dig som ledare

Du lär dig tekniker för att omvärdera din syn på världen så du kan se utmaningar ur ett nytt perspektiv. När du tar till dig dessa tekniker så får du en klarhet i svåra situationer vilket främjar din medvetenhet och du utvecklar visdom, detta leder i sin tur till att du kan utöva ett tydligare, mer engagerande och hållbart ledarskap.

2. Utbildningen ger dig möjlighet att lyckas

Tror du att människor föds till ledare? Tänk igen. Vårt ledarskapsprogram lär ut tekniker som gör att vi alla har en möjlighet att bli bra ledare.

3. Vår utbildning lär dig värdefulla färdigheter

Ledarskapsutbildningen lär dig de färdigheter du behöver för att utöva ett effektivt ledarskap och att leda människor genom engagemang och glädje.

4. Vi tränar upp din själviakttagelse

Innan du börjar vår kurs får du själv göra en självskattning av hur du normalt reagerar på händelser i ditt yrkesliv.  Under kursen gång arbetar vi mycket med att utveckla förmågan till själviakttagelse, utifrån detta kan vi förändra invanda negativa beteenden som sätter oss i situationer vi inte trivs i. Du får chansen att lära känna dig själv bättre, utforska din motivation för att leda samt testa ditt självförtroende, din känslomässiga intelligens och andra kvaliteter som behövs för att bli en bra ledare. Efter avslutad kurs får du återigen göra en självskattning och jämföra resultatet och de skillnader som uppstått efter genomförd kurs, för många blir detta en riktig ögonöppnare då de tydligt får se den förändring som ledarskapsutbildningen bidragit till.

5. Du lär dig av andra ledare

Eftersom vår kurs enbart riktar sig till personer i ledarskapsposition så kommer du lära dig mycket av dina kurskamrater och samtidigt bygga ovärderliga nätverk och stödsystem för framtiden.

6. Vi hjälper dig att leda på nästa nivå

De flesta entreprenörer eller företagsledare har aldrig tagit en ledarskapskurs.  Detta kan leda till att man inte har en klar uppfattning om vart man vill. Det kanske finns expansionsmöjligheter där ute som du inte har övervägt? Nästa steg handlar om utveckling och vart du vill nå.

7. Vi hjälper dig att klargöra din vision

Framgångsrika ledare har en tydlig och hälsosam syn på vad de vill uppnå. Vår utbildning ger dig möjligheten att gå utanför ditt dagliga ansvar på arbetet och se din organisation i ett annat ljus. Genom detta utifrånperspektiv kan du få nya insikter och klargöra din organisatoriska vision. Du lär dig även att kommunicera din vision så att du verkligen kan motivera dina medarbetare.

8. Vi lär dig hur du leder människor

En stor del av vår ledarskapsutbildning handlar om att undervisa våra kursdeltagare hur man på bästa sätt leder människor. I dagens värld med platta organisationer behöver vi empatiska ledare som har förmågan att motivera och engagera sina medarbetare.

9. Vi lär dig emotionell intelligens och mindfulness

En stor del av vår träning bygger på Googles egna och mest eftertraktade program ”Search Inside Yourself”. I detta program ingår Emotionell intelligens och Mindfulness som viktiga grundstenar för att utveckla ett ledarskap inifrån och ut.

10. Vi hjälper dig att undvika vanliga misstag

Ledarskapsutbildningen kommer att lära dig hur du undviker de största fällorna som ledare. Vi hjälper dig helt enkelt att lyckas i din roll genom att förhindra dig från att ramla ned i de gropar som så många andra har gjort.